Aquesta funció l’hem d’ubicar al Mòdul de Visual Basic, normalment «Modulo 1». Això ens servirà per utilitzar-la en tots els formularis d’aquest arxiu d’Access. Posar la funció al mòdul equival a enganxar el codi a cada lloc on necessitem la funció, d’aquesta forma estalviem espai, mida i claredat visual.

En concret en el seu dia vaig fer, com sempre dic ajudant-me de sant Google, una funció per enviar correus rudimentària, però funcional  que és el que buscava 🙂

La funció és diu «SendMessages»

Function SendMessages(Dir As String, CC As String, Asunto As String, TextoMsg As String, Optional AttachmentPath, Optional AttachmentPath2)
Dim OutApp As Outlook.Application
Dim OutMail As Outlook.MailItem

Set OutApp = CreateObject("Outlook.Application")
Set OutMail = OutApp.CreateItem(olMailItem)

With OutMail
.To = Dir
.CC = CC
.BCC = ""
.Subject = Asunto
.Body = TextoMsg

'Es poden adjuntar arxius
If Not IsMissing(AttachmentPath) Then
.Attachments.Add (AttachmentPath)
End If
'Es poden adjuntar 2 adjunts
If Not IsMissing(AttachmentPath2) Then
.Attachments.Add (AttachmentPath2)
End If
.Send
'Coloca el correu a la Safata de sortida directament
'.Display mostra el correu en pantalla llest per enviar
End With

Set OutMail = Nothing
Set OutApp = Nothing

End Function

També es convenient que a la part superior del mòdul tinguem això

Option Compare Database
Option Explicit

Per acabar teniu un exemple pràctic en el següent post